Tuesday, March 30, 2010

Fresno Tiki Pool


Fresno Tiki Pool, originally uploaded by primatepatio.

At the very seedy Fresno Days Inn.

1 comment:

Anonymous said...

Eww.

--J